Registrace


Fakturační údaje

Obchodní podmínky

Fotobanka Českého olympijského výboru

Podmínky užívání fotografií

 

 1. Úvodní ustanovení
  Fotobanka Českého olympijského výboru je sbírkou Fotografií ze sportovních
  a jiných společenských akcí souvisejících s činností Českého olympijského výboru a Českého olympijského týmu. Tyto Podmínky upravující práva a povinnosti Českého olympijského výboru, České olympijské a. s. jako Poskytovatelea Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

 2. Definice pojmů
  ČO
  ČO se rozumí Česká olympijská a.s., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5522, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 25268708. ČO je výhradní marketingovoua servisní organizací Českého olympijského výboru.

  ČOV

  ČOV se rozumí Český olympijský výbor, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: L 4600, se sídlem Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10, IČ: 48546607.

  ČOT
  ČOT se rozumí Český olympijský tým.

  GDPR
  GDPR se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

  Dodavatel ČOT
  Dodavatelem ČOT se rozumí dodavatel ČOT. Seznam dodavatelů ČOT je dostupný na webových stránkách ČOV https://www.olympic.cz/text/46--partneri.

  Fotobanka
  Fotobankou se rozumí fotobanka Českého olympijského výboru přístupná na https://fotobanka.olympic.cz/.

  Fotografie

  Fotografií se rozumí rozmnoženina pořízená fotografickou technikou: pozitivní kopie, případně negativ, diapozitiv, analogový či digitální záznam na libovolném elektronickém nosiči, umístěná v elektronické podobě v databázi Poskytovatele přístupné na https://fotobanka.olympic.cz/, kterou Nabyvatel uvedl v Objednávce a o jejíž užití způsobem vybraným v Objednávce, k jehož dodržení se odesláním Objednávky Nabyvatel zavazuje, má Nabyvatel zájem.

  Licence
  Licencí se rozumí oprávnění užít Fotografii/e způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami, které uděluje Poskytovatel Nabyvateli. Licence je účinná okamžikem připsání Ceny Fotografie na účet Poskytovatele při její bezhotovostní platbě, nebo předáním Ceny Fotografie Poskytovateli při platbě v hotovosti.

  Média
  Médii se rozumí televizní, tisková, internetová, rozhlasová i jiná média jako prostředky komunikace a sdělování informací.

  Mediální partner ČOT

  Mediálním partnerem ČOT se rozumí generální mediální partner nebo mediální partner ČOT. Seznam generálních mediálních partnerů a mediálních partnerů ČOT je dostupný na webových stránkách ČOV https://www.olympic.cz/text/46--partneri.

  Nabyvatel

  Nabyvatelem je fyzická nebo právnická osoba, která odeslala Poskytovateli Objednávku a jíž Poskytovatel uděluje Licenci k užití Fotografií způsobem
  a v rozsahu stanoveném v těchto Podmínkách. Nabyvatelem se rozumí zejména média, partneři, mediální partneři a dodavatelé ČOT i zástupci veřejnosti.


  Občanský zákoník

  Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Objednávka

  Objednávkou se rozumí elektronická objednávka Fotografií umístěná na webových stránkách Poskytovatele https://fotobanka.olympic.cz/, jejíž odeslání Poskytovateli je nezbytné pro poskytnutí Licence.

  Partner ČOT
  Partnerem ČOT se rozumí generální nebo oficiální partner ČOT. Seznam generálních a oficiálních partnerů ČOT je dostupný na webových stránkách ČOV https://www.olympic.cz/text/46--partneri.

  Podmínky
  Podmínkami se rozumí tyto podmínky upravující práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytnutí Licence k užití Fotografií Poskytovatelem Nabyvateli.

  Poskytovatel

  Poskytovatelem je ČO. Poskytovatel vykonává majetková autorská práva a/nebo licenční oprávnění k Fotografiím a je oprávněn poskytnout Nabyvateli licenci
  k jejich užití níže stanoveným způsobem a v níže stanoveném rozsahu.


  Užití

  Užitím Fotografie se rozumí jakákoliv forma zpřístupnění celé nebo části Fotografie, v původní nebo jinak zpracované či změněné podobě, samostatně nebo v souboru nebo ve spojení s jiným dílem či prvky, a to rozšiřováním rozmnoženiny tiskové, fotografické, elektronické zahrnující vyjádření analogové i digitální, nájem, půjčování, vystavování nebo zpřístupňování v nehmotné podobě sdělováním veřejnosti, včetně vysílání televizí a zpřístupňování veřejnosti způsobem, že kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní volby, zejména internetovou, počítačovou nebo obdobnou sítí.
   

 3. Licence
  Poskytovatel uděluje Nabyvateli souhlas s užitím Fotografií, a to následujícím způsobem a v následujícím rozsahu (Licence)

  Nevýhradnost Licence
  Licence je nevýhradní.

  Způsob užití
  V podobě tiskové rozmnoženiny; elektronické rozmnoženiny; rozmnoženiny zachycené na datovém nosiči. Nabyvatel je na základě jedné Objednávky oprávněn užít Fotografie pouze jedním z výše uvedených způsobů, a to způsobem, který v Objednávce vybral.

  Zaměstnanci a spolupracovníci ČOV
  Zaměstnanci a spolupracovníci ČOV jsou oprávněni užít Fotografie bezplatně v rámci komunikace na internetu, sociálních sítích a v rámci interních sdělení. Veškeré další způsoby užití Fotografií, zejména jakékoliv užití Fotografií ke komerčním, reklamním a jiným obdobným nebo podobným účelům, podléhá úplatě dle těchto Podmínek.

  Média a Mediální partneři ČOT
  Média a Mediální partneři ČOT jsou oprávněni užít Fotografie bezplatně ke zpravodajským účelům v rámci komunikace na internetu, sociálních sítích a v rámci interních sdělení, nejedná-li se o Fotografie z olympijských her. Užití Fotografií z olympijských her podléhá úplatě dle těchto Podmínek. Veškeré užití Fotografií ke komerčním, reklamním a jiným obdobným nebo podobným účelům, podléhá úplatě dle těchto Podmínek.

  Veřejnost
  Zástupci veřejnosti jsou oprávněni užít Fotografie bezplatně v rámci jednorázové komunikace na internetu, sociálních sítích a v rámci interních sdělení, nejedná-li se o Fotografie z olympijských her. Užití Fotografií z olympijských her podléhá úplatě dle těchto Podmínek. Veškeré užití Fotografií ke komerčním, reklamním a jiným obdobným nebo podobným účelům, podléhá úplatě dle těchto Podmínek.

  Partneři, Mediální partneři a Dodavatelé ČOT
  Partneři ČOT, Mediální partneři ČOT (pro jiné než zpravodajské účely)
  a Dodavatelé ČOT jsou oprávněni užít Fotografie za podmínek dle přílohy č. 1
  – Podmínky užití Fotografií pro Partnery, Mediální partnery a Dodavatele ČOT. Veškeré další způsoby užití Fotografií, zejména jejich užití ke komerčním, reklamním a jiným obdobným nebo podobným účelům, podléhá úplatě dle těchto Podmínek.

  Územní rozsah Licence
  Neomezený v případě užití na Internetu, jinak je omezen na území České republiky.

  Časový rozsah Licence
  Jednorázové užití. Nabyvatel je povinen užít Fotografii do třiceti (30) dní od jejího stažení, doručení Nabyvateli nebo jakéhokoliv jiného způsobu získání Fotografie. Po tomto datu Licence k Fotografii zaniká.

  Zpravodajská Licence
  Součástí udělené Licence není oprávnění Nabyvatele užít Fotografie zobrazující fyzickou osobu bez souhlasu zobrazené osoby (§ 85 občanského zákoníku), a v případě osoby zemřelé bez souhlasu osob stanovených zákonem (§ 82 odst. 2 občanského zákoníku), jedná-li se o užití takové Fotografie nad rámec zákonné licence uvedené v § 89 a 90 občanského zákoníku, tj. nad rámec tzv. zpravodajské licence. Poskytovatel upozorňuje klienty, že fotografie datované před 1. dubnem 2009 nemusí splňovat podmínky ochrany osobních údajů účinné od přijetí zákona 52/2009 Sb., týkající se zákazu zveřejnění informací o trestním řízení (§ 8b trestního řádu). ČO neodpovídá za újmu nebo škodu, která by vznikla jejich neoprávněným užitím. Nabyvatel bere na vědomí povinnost dodržovat při užití fotografií zobrazujících fyzickou osobu GDPR, případně další obecně závazné předpisy.
   

 4. Další práva a povinnosti Nabyvatele
  Úpravy Fotografie
  Fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu Poskytovatele měněna či jakkoli zpracována, nesmí k ní být přidávány ani z ní odstraňovány jednotlivé části
  s výjimkou běžných výřezů, které podstatným způsobem nemění charakter a kompozici fotografie. Nabyvatel je dále povinen dodržovat formát, v němž Fotografii z databáze Poskytovatele odebral. Nabyvatel nesmí užít Fotografie takovým způsobem, že by mohlo dojít ke snížení jejich hodnoty.

  Nepřípustnost archivace Fotografie
  Nabyvatel není oprávněn ukládat (archivovat) Fotografie do vlastních databází, archivů či elektronických systémů (redakčních, publikačních, archivačních aj.) ani na jejich základě vytvářet databáze nové. Pokud je to pro sjednaný druh užití obvyklé a nutné, je Nabyvatel oprávněn Fotografie odpovídajícím způsobem archivovat, ale jen po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu sjednaného způsobu užití.

  Užití Fotografií
  Nabyvatel je oprávněn a povinen užít Fotografie pouze v souladu s udělenou Licencí, tj. způsobem a v rozsahu stanoveném těmito Podmínkami. V případě potřeby či zájmu Nabyvatele o jakékoliv výjimky a odchylky od ujednání těchto Podmínek, je Nabyvatel oprávněn kontaktovat kdykoliv Poskytovatele. Bez předchozí dohody s Poskytovatelem, kterou dojde k rozšíření Licence, však bude jakékoliv jiné užití Fotografií než v souladu s těmito Podmínkami znamenat jejich porušení a bude mít odpovídající právní následky. Překročit náklad, sjednanou dobu archivace, sjednanou velikost a umístění Fotografie v titulu je Nabyvatel oprávněn pouze v případě, že se na tom s Poskytovatelem předem písemně dohodl.

  Zákaz udělení podlicence
  Fotografie nesmí být Nabyvatelem bez souhlasu Poskytovatele dále rozmnožovány a rozšiřovány (distribuovány), půjčovány, zpřístupňovány či jinak poskytovány třetím osobám nad rámec udělené Licence.

  Kredit
  Nabyvatel je vždy povinen při užití každé Fotografie uvádět tzv. kredit, tj. zkratku "ČOV" a jméno autora a/nebo zdroje, jsou-li u Fotografie uvedeny (např. ve tvaru: ČOV/jméno autora a obdobně v případě partnerských agentur Poskytovatele). V případě tištěných knižních publikací je Nabyvatel povinen uvést tento kredit ve tvaru např.: © ČOV (foto), 2013 a obdobně v případě partnerských agentur Poskytovatele, nebo přehled užitých fotografií Poskytovatele včetně kreditu a strany jejich umístění.

   

 5. Cena a platební podmínky
  Ceník za užití Fotografií tvoří přílohu č. 2. Cena za poskytnutí Licence je stanovena jednotlivě jako cena za každou Fotografii zvlášť, a to v závislosti na druhu Fotografie a velikosti formátu, v němž může být Nabyvatelem užita. V databázi Poskytovatele jsou Ceny uvedeny u jednotlivých Fotografií a jejich formátů. K ceně Fotografie bude připočítána DPH dle platných právních předpisů.

   

 6. Objednávka a dodání Fotografií

  Objednávka

  Nabyvatel vybírá Fotografie z databáze Poskytovatele na https://fotobanka.olympic.cz/. Po registraci, jejíž podmínkou je souhlas s těmito Podmínkami, je Nabyvateli umožněno ukládat vybrané Fotografie do "nákupního košíku". Po ukončení výběru má Nabyvatel možnost zkontrolovat obsah svého "nákupního košíku", druh, vybraný formát a cenu jednotlivých Fotografií (Objednávka); v případě potřeby může Nabyvatel z "nákupního košíku" některé položky odebrat. Pokud již Nabyvatel nechce na obsahu svého „nákupního košíku“ nic měnit, Objednávku odešle.

  Potvrzení Objednávky

  Nabyvatel obratem obdrží do své emailové schránky, kterou uvedl při registraci do databáze Poskytovatele, potvrzení o doručení Objednávky Poskytovateli - pro forma fakturu a tyto Podmínky.

  Způsob platby
  Platbu je možno provést pouze bezhotovostně platební kartou přímo v internetové aplikaci Poskytovatele.

  Uvolnění Fotografií
  Jakmile Poskytovatel obdrží ověření platební karty Nabyvatele při platbě kartou, uvolní Nabyvateli Fotografii ke stažení, a to nejpozději do 48 hodin od ověření.


   

 7. Sankce

  Překročení Licence a porušení sjednaného způsobu užití Fotografií

  Poruší-li Nabyvatel licenční ujednání obsažené v čl. 3 těchto Podmínek a/nebo jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. 4 (Úpravy fotografie, Nepřípustnost archivace Fotografie, Užití Fotografií, Zákaz udělení podlicence) těchto Podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

  Porušení dalších povinností Nabyvatele
  Poruší-li Nabyvatel jinou povinnost uvedenou v čl. 4 (Kredit) těchto Podmínek, je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé takové porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Poskytovatele na náhradu způsobené škody.

   

 8. Volba práva
  Právní vztah mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem se řídí českým právním řádem.

   

 9. Kontaktní údaje Poskytovatele
  E-mail: alfoldi@olympic.cz nebo zehanova@olympic.cz
  Tel.: +420 724 143 139, +420 271 730 622

  Adresa: Česká olympijská a.s., Benešovská 1925/6, 101 00 Praha 10

 10. Závěrečná ustanovení
  Tyto smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 16.5.2019

Jiří Kejval

Předseda Českého olympijského výboru

předseda

 

Libor Varhaník

Česká olympijská a.s.

předseda představenstva

 

Petr Graclík

Česká olympijská a.s.

člen představenstva